படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

ஒரு பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில்…

news galaxy

பூமியிலிருந்து ஒரு பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள இரு கேலக்ஸிகளை (விண்மீன் கூட்டம்) பிளாங்க் செயற்கைக் கோள் [ தொடர்ந்து படிக்க... ]