படைப்புகளை அனுப்ப...பதிவு செய்

1200 ஒளி ஆண்டு தூரத்தில் பூமியைப் போன்ற 2 கிரகங்கள்!

742854main2_lineup-1+refl_UPDATE_673

பாஸடோனா: பூமியிலிருந்து 1200 ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் பூமியைப் போன்ற இரு புதிய கிரகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் [ தொடர்ந்து படிக்க... ]